“ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಾಲುಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ”

Share with Your friends

ವರದಿ : ಮಿಯಾಲಾಲ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ :–

ಶಾಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಡಲ್ಪಡುವ ಸನ್ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಲುಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ
ಶ್ರೀ, ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇವರು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


Share with Your friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *